Érdekmérlegelési teszt

          

A Beress X-Ray Kft. által kezelt személyes adatok jogos érdekre való hivatkozási alapjára vonatkozóan az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete alapján a Beress X-Ray Kft. 1173 Budapest Egészségház utca 40. telephelyén a fogászati röntgen adminisztrációs helységében biztonsági kamera van elhelyezve.

A kamerák kizárólag vagyonvédelmi, emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme céljából rögzítik a felvételeket a Társaság jogos érdekeinek figyelembe vételével. Az eszközök a Társaság tulajdonában állnak és a Társaság üzemeltetésében működnek, a rögzített képekhez, csak az ügyvezető igazgató fér hozzá.

Az adatkezelő jogos érdekének beazonosítása: az Adatkezelő jogos érdeke az általa érvényesen bérelt fogászati röntgen adminisztrációs helységének vagyonvédelmének biztosítása, az ott munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkavédelmi, munkabiztonsági védelmének biztosítása. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az adatkezelő telephelyének területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő telephelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő telephelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak védelme.

Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.

Személyes adatkezeléssel érintettek: valamennyi, az adatkezelő telephelyére belépő személy (munkavállalók, szerződéses partnerek, harmadik személyek)

A. Az így érintett személy jogainak, szabadságának beazonosítása, leírásszerű megnevezése: személyhez fűződő jogok korlátozása, magánszférához fűződő jog.

B. Mérlegelés elvégzése: az érintett személy személyes adatainak korlátozása szükséges és arányos. A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, az adattakarékosság figyelembe vételével kezeli a Társaság a személyes adatokat.

Adatkezelő ilyen esetben sem gyűjt semmilyen körülmények között különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az érintett minden esetben jogosult érintetti jogainak gyakorlására, így különösen:

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett jogai a következők: átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog (ez a jog kizárólag a IV. pontban illeti meg az érintettet, a XII. pontban nem érvényesíthető jog) az "elfeledtetéshez való jog", tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

C. Az érintett megfelelő tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulása: jelen érdekmérlegelési teszt a társaság hivatalos honlapján bármely érintett számára elérhető, valamint a társaság irányadó szabályzatában rögzítésre és valamennyi foglalkoztatott által megismertetésre kerül a szabályzat megismerésére vonatkozó elosztó íven. A kamera alkalmazására vonatkozó adatvédelmi tájékoztató és kameraszabályzat a fogászati röntgen adminisztrációs helységében kifüggesztésre került.