ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


II. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

1. Általános rendelkezések

1.1 Az adatkezelési szabályzat jelen (I.) fejezetében foglaltak a Beress X-ray Kft.

(székhely: 2120 Dunakeszi Rév út 32/B., cégjegyzékszáma: 13-09-159644,

adószáma: 24142360-1-13, képviseli: Ress Attila ügyvezető) - a továbbiakban: Adatkezelő

- által nyújtott, fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás - a továbbiakban: Szolgáltatás

- igénybe vevőjére - a továbbiakban: Érintett - vonatkozó személyes adatok és különleges

adatok kezelésére, feldolgozására és továbbítására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A

szabályzat tárgyát képező adatkezelés egyrészt az Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás

nyújtására vonatkozóan kialakuló jogviszony, másrészt pedig az Adatkezelő és az Érintett

számára beutalót kibocsátó orvos között fennálló jogviszony (amelynek során Adatkezelő

Érintett mint harmadik személy számára nyújtja a Szolgáltatást) alapján történik. Az

adatkezelés sarokpontjai mindkét esetben - tekintettel arra, hogy azok alapján Érintett és

Adatkezelő ügyfélkapcsolatba kerülnek egymással - azonosak, azok meghatározása a jelen

adatkezelési tájékoztatóban szerepel.

1.2 Az adatkezelés jogalapja az Érintett által a 2011. évi CXII. törvény − a továbbiakban: Infotv.

- szerint adott írásbeli hozzájárulás azzal, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény - a

továbbiakban: Eüatv - rendelkezéseivel összhangban, ellenkező bizonyításig, megadottnak

kell tekinteni az Érintett hozzájárulását, ha az Érintett önként fordul az Adatkezelőhöz

1.3 Az adatkezelési tájékoztató jelen (I.) fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (1)-(2)

bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy minden, az

adatkezeléssel kapcsolatosan ott megjelölt kérdéskörről teljes körű informálást adnak Érintett

részére.

1.4 Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok −

terjed ki:

− neve;

− születési helye, ideje;

− állampolgársága;

− lakcíme;

− anyja születési neve;

− társadalombiztosítási azonosító jele;

− elektronikus levelezési címe;

− telefonszáma;

I.5. Az Adatok kezelésének - jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett

személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri. Amennyiben Érintett

az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, Adatkezelő az adatkezelést a hozzájárulás

visszavonását követően haladéktalanul megszünteti.

I.6. A jelen (I.) fejezet szerinti adatkezelés célja - az Eüatv. 4.§ (1) bekezdésére figyelemmel -,

hogy Adatkezelő maximális színvonalon tudja nyújtani Érintett részére a Szolgáltatást.

I.7. A jelen (I.) fejezet szerinti adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást

Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás

nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen (1.7.) pontban meghatározott személyek jogosultak

megismerni.

I.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalommeghatározásai

irányadóak azzal, hogy amennyiben az Eüatv. az Infotv.-től eltérő meghatározást ad, úgy az

Eüatv. fogalommeghatározásai az irányadók.

I.9. Adatkezelő a www.fogaszatirontgen.hu elérési cím alatt található honlapján - a továbbiakban:

Honlap − online időpontfoglalásra biztosít lehetőséget. Amennyiben az Érintett a Honlapon a

"Páciensek online előjegyzése" menüpontra kattint, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy az

időpontfoglalást bonyolító www.fogrontgen4.webnode.hu elérési cím alatt található weboldal üzemeltetője

az Érintett időpontfoglaláskor megadott adatait Adatkezelő részére továbbítsa, illetve azokhoz

Adatkezelő hozzáférjen, az Érintett által az időpontfoglaláskor megadott e-mail címre pedig

az Érintett által választott időpontról elektronikus üzenet formájában értesítést küldjön,

továbbá, hogy Adatkezelő a részére ily módon továbbított adatok alapján az Érintett által

választott időpontról az Érintett részére sms üzenet formájában tájékoztatást küldjön.

2. Az adatkezelés módja

2.1. Az 1.2. pontban megjelölt eszközön történő aláírással Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a

tájékoztató jelen (I.) fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben Adatkezelő

összegyűjtse, kezelje és továbbítsa személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben

önkéntes.

2.2. Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő

kötelezettségei teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait és különleges

adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében

foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e célnak.

Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott Adatokkal semmilyen

módon nem él vissza.

2.3. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy, így különösen az Érintettet

- beutaló útján - Adatkezelőhöz irányító orvos részére csak abban az esetben adja át, ha ez

Érintettet érdekében áll. Érintett az 1.2. pontban megjelölt eszközön foganatosított aláírásával

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Érintett beutaló alapján kerül - a Szolgáltatás

nyújtására vonatkozó - szerződéses kapcsolatba Adatkezelővel, a beutalót kibocsátó orvos

számára azok a személyes adatai és különleges adatai, amelyek a Szolgáltatás nyújtása

eredményeképpen keletkeznek, képződnek fel, illetve kerülnek Adatkezelő birtokába - az

Eüatv. 10.§ (2-4) bekezdéseire tekintettel -, továbbításra kerüljenek. Az adattovábbításról

Adatkezelő minden esetben - az Infotv. 15.§ (2) bekezdésében, valamint az Eüatv. 28.§ (1)

bekezdésében foglaltak alapján - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettre

vonatkozó adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás - jelen (2.3.) pont szerinti -

jogalapját, az adattovábbítás címzettjét, módját és az átadott adatok körének meghatározását,

amely információkat az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt

(5) éves időtartamig megőrzi.

2.4. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem

használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

2.5. Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a véletlen vagy szándékos

jogosulatlan hozzáférés, károsodás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a

hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. Érintett lehetőségei az adatkezelés során

3.1. Érintett tájékoztatást kérhet személyes és különleges adatai kezeléséről, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását - az eredetileg felvett adat

megállapíthatósága megtartása mellett - az alábbi módokon:

− postai úton:

− e-mail útján:

3.2. Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt Adatokról, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (a hozzá történő megérkezésétől) számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt (25) napon belül írásban, közérthető

formában adja meg a fentiek szerinti tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv.

9.§ (1) bekezdésében valamint a 19.§-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A

tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás

megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása

esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.3. Adatkezelő a személyes és különleges adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és

a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3.4. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha a kezelt

adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte.

3.5. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt

személyes és különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési

cél, amely a személyes és különleges adat törlését kizárta.

3.6. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága

nem állapítható meg egyértelműen.

3.7. A személyes adatok és különleges adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére huszonöt (25)

nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás

vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon

belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja

Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.8. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá

mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő

az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem

sérti.

3.9. Érintett tiltakozhat személyes és különleges adatának kezelése ellen, ha a személyes és

különleges adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a

személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz történő megérkezésétől)

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha

Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,

továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében. Ha Érintett az Adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha

Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő

utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

3.10. Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.9. pontban szabályozott esetben −

Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

II. Az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszonyt megelőzően végzett

adatkezelés

1. Általános rendelkezések

1.1 Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében használt megnevezések, rövidítések,

hivatkozások kizárólag a jelen (II.) fejezet vonatkozásában alkalmazhatók.

1.2 A jelen (II.) fejezet szerinti adatkezelés azon személyek − a továbbiakban: Érintettek −

személyes adatainak kezelését jelenti, akik a Beress X-Ray Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Rév út 32/B., cégjegyzékszáma: 13-09-159644, adószáma:24142360-1-13, képviseli: Ress Attila ügyvezető) - a továbbiakban: Adatkezelő - által

nyújtott, fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás - a továbbiakban: Szolgáltatás -

potenciális igénybe vevőinek, így Adatkezelő lehetséges ügyfeleinek minősülnek.

1.3 Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (4) bekezdésében

meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják.

1.4 Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezete alapján végzett adatkezelés az Infotv. 6.§ (1)

bekezdésének b) pontjában meghatározott jogalap szerint történik figyelemmel arra, hogy a

jelen (II.) fejezet szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, jelesül a

piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás alapján kialakított ügyfélszerzés megvalósítása

érdekében történik.

1.5 Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok −

terjed ki: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe,

1.6 Az Adatok kezelésének - jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett

személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri, illetőleg addig, amíg

Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában nem jön létre jogviszony,

illetőleg ügyfélkapcsolat.

1.7 A jelen (II.) fejezet szerinti adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást

Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás

nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen (1.7.) pontban meghatározott személyek jogosultak

megismerni.

1.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalommeghatározásai

irányadóak azzal, hogy amennyiben az Eüatv. az Info tv.-től eltérő meghatározást ad, úgy az

Eüatv. fogalommeghatározásai az irányadóak.

1.9 Adatkezelő a www.fogaszatirontgen.hu elérési cím alatt található honlapján - a továbbiakban:

Honlap − online időpontfoglalásra biztosít lehetőséget. Amennyiben az Érintett a Honlapon a

"Páciensek online előjegyzése" menüpontra kattint, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy az

időpontfoglalást bonyolító www.fogrontgen4.webnode.hu elérési cím alatt található weboldal üzemeltetője

az Érintett időpontfoglaláskor megadott adatait Adatkezelő részére továbbítsa, illetve azokhoz

Adatkezelő hozzáférjen, az Érintett által az időpontfoglaláskor megadott e-mail címre pedig

az Érintett által választott időpontról elektronikus üzenet formájában értesítést küldjön,

továbbá, hogy Adatkezelő a részére ily módon továbbított adatok alapján az Érintett által

választott időpontról az Érintett részére SMS üzenet formájában tájékoztatást küldjön.

2. Az adatkezelés módja

2.1. Az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint, Adatkezelő az

adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben jogosult

arra, hogy összegyűjtse, kezelje és továbbítsa az Érintett 1.5. pontban megjelölt adatait. Az

adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

2.2. Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő feladatai

teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges

mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés

annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során

tudomására jutott adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

2.3. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az üzleti

tevékenységének továbbfejlesztése és szélesítése, valamint az Érintettel való szerződéskötés

előkészítése vagy az ügyfélkapcsolat kialakítása érdekében - az Eüatv. 10.§ (2-4)

bekezdéseire figyelemmel - továbbítja. Adatkezelő az esetleges adattovábbításról minden

esetben - az Infotv. 15. § (2) bekezdésében, valamint az Eüatv. 28.§ (1) bekezdésében

foglaltak alapján - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettre vonatkozó Adatok

átadásának időpontját, az adattovábbítás - jelen (2.3.) pont szerinti - jogalapját, az

adattovábbítás címzettjét és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat

az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt (5) éves időtartamig

megőrzi.

2.4. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem

használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

2.5. Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,

károsodás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. Érintett lehetőségei az adatkezelés során

3.1. Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását - az eredetileg felvett adat

megállapíthatósága megtartása mellett - az alábbi módon:

3.2. Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől)

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt (25) napon belül írásban,

közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§

(1) bekezdésében valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A

tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás

megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása

esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.3. Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak

megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3.4. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha a kezelt

adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte.

3.5. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt

személyes és különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési

cél, amely a személyes és különleges adat törlését kizárta.

3.6. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága

nem állapítható meg egyértelműen.

3.7. A személyes és különleges adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére huszonöt (25) nap áll

Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül

írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja

Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.8. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá

mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő

az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem

sérti.

3.9. Érintett tiltakozhat személyes és különleges adatának kezelése ellen, ha a személyes és

különleges adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a

személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől)

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha

Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Érintett az Adatkezelő fenti döntésével nem ért

egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve

a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

3.10. Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.9. pontban szabályozott esetben −

Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

III. Az Adatkezelő honlapján regisztráló orvosokra vonatkozó tájékoztatás

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen (III.) fejezet szerinti adatkezelés azon orvosok − a továbbiakban: Érintettek −

személyes adatainak kezelését jelenti, akik a Beress X-Ray Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Rév út 32/B., cégjegyzékszáma: 13-09-159644, adószáma:24142360-1-13, képviseli: Ress Attila ügyvezető) - a továbbiakban: Adatkezelő -

www.fogaszatirontgen .hu elérési cím alatt található honlapján - a továbbiakban: Honlap − a

"Regisztráció új orvosok részére" lehetőséget választják.

1.2. Az adatkezelési tájékoztató jelen (III.) fejezetében használt megnevezések, rövidítések,

hivatkozások kizárólag a jelen (III.) fejezet vonatkozásában alkalmazhatók.

1.3. Az adatkezelési tájékoztató jelen (III.) fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (4) bekezdésében

meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják.

1.4. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102029/2016.

1.5. Az Érintett az 1.1. pont szerinti regisztráció esetén az ott szereplő adatok megadásával

egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő munkatársa vele az ott megadott

elérhetőségek bármelyikén felvegye a kapcsolatot, és személyes találkozót kezdeményezzen.

1.6. Az jelen (III.) fejezet 1.5. pontja szerinti hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja.

1.7. Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok −

terjed ki: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

1.8. Az Adatok kezelésének - jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett

személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri.

1.9. A jelen (III.) fejezet szerinti adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást

Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban álló természetes személyek valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás

nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen (1.10.) pontban meghatározott személyek jogosultak

megismerni.

1.10. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai

irányadóak.

Az adatkezelés módja

2.1. Az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint, Adatkezelő az

adatkezelési tájékoztató jelen (III.) fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben jogosult

arra, hogy összegyűjtés, kezelje és továbbítsa az Érintett 1.8. pontban megjelölt adatait. Az

adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

2.2. Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő feladatai

teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges

mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés

annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során

tudomására jutott adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

2.3. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az üzleti

tevékenységének továbbfejlesztése és szélesítése, valamint az Érintettel való szerződéskötés

előkészítése vagy a kapcsolatfelvétel kialakítása érdekében továbbítja. Adatkezelő az

esetleges adattovábbításról minden esetben - az Infotv. 15. § (2) bekezdésében, valamint az

Eüatv. 28.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az

Érintettre vonatkozó Adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás - jelen (2.8.) pont

szerinti - jogalapját, az adattovábbítás címzettjét, módját és az átadott adatok körének

meghatározását, amely információkat az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

ideig, de legalább öt (5) éves időtartamig megőrzi.

2.4. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem

használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

2.5. Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a véletlen vagy szándékos

jogosulatlan hozzáférés, károsodás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a

hozzáférhetetlenné válás ellen.

. Érintett lehetőségei az adatkezelés során

3.1. Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását - az eredetileg felvett adat megállapít

hatósága megtartása mellett - az alábbi módon:

3.2. Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől)

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt (25) napon belül írásban,

közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§

(1) bekezdésében valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A

tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettél, hogy a felvilágosítás

megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása

esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.3. Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak

megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3.4. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha a kezelt

adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte.

3.5. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt

személyes és különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési

cél, amely a személyes és különleges adat törlését kizárta.

3.6. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága

nem állapítható meg egyértelműen.

3.7. A személyes és különleges adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére huszonöt (25) nap áll

Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül

írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja

Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.8. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá

mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő

az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem

sérti.

3.9. Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy

továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy

továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára

történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem

benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő a tiltakozás

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és

adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében. Ha Érintett az Adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha

Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő

utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

3.10. Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.9. pontban szabályozott esetben −

Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

IV. A marketingcélú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

1. Adatkezelő az I. fejezet rendelkezései szerint Érintettnek minősülő személyek részére - az

Érintett által adott hozzájárulás esetén - az Adatkezelő által meghatározott időpontokban az

Érintett által megadott telefonszámra marketing célú SMS értesítést küld.

2. Az Érintett a jelen (IV.) fejezet 1. pontjában meghatározott hozzájárulását bármikor

visszavonhatja.

3. Az jelen (IV.) fejezet szerinti adatkezelésre - az I. fejezet 1.4., 1.6. és 1.9. pontjában foglaltak

kivételével - egyebekben az I. fejezet rendelkezési alkalmazandók.

4. Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok −

terjed ki: Érintett telefonszáma.

5. A jelen (I.) fejezet szerinti adatkezelés célja, hogy Érintettell a színvonalas ügyfélkapcsolat

megőrzése érdekében kapcsolatot tartson.